مسئولیت اجتماعی


 مسئله آلودگی محیط زیست از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز محسوب می‌شود . با توجه به وضعیت محیط زیست در سال‌های اخیر به خوبی در می‌یابیم که مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از مهمترین و مؤثرترین علل تغییر رفتارهای زیست‌ محیطی محسوب می‌شود و رشد سریع مشکلات

محیط زیستی یکی از عوامل مهم  تهدید کننده و خطرناک برای جوامع بشری است.بدین گونه حفاظت از محیط زیست در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی است، یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود

از این رو شرکت کیاسبزآشیان کوشا نسبت به رفتار خود و جامعه احساس مسئولیت داشته تا با فراهم نمودن شرایطی جهت انجام آزمایش رایگان خاک و آب  مزرعه و باغ کشاورزان و ارائه  مشاوره تخصصی رایگان در سراسر کشور از مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی جلوگیری به عمل آورد و در حل مشکلات زیست محیطی به سهم خویش کاری انجام دهد

ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ-١٩ در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ﺑﯿﻦ افراد ﺷﺪ، ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ. از این رو در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت  در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه برآمدیم. ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ مجازی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽکنیم اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ آینده ای روﺷﻦ و می دانیم، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ  و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣا